Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

16.03.2022

Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Na osnovu člana 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list Crne Gore” br.65/20) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica, br. 04/8891.2 od 14.03.2022. godine, objavljuje se sledeće 

OBAVJEŠTENJE
 o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica 


Vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica (u daljem tekstu: “Prva banka”) zakazana je za dan 20.04.2022. godine u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 12,00 časova, sa sledećim 

×

DNEVNIM  REDOM

  1. Predlog odluke o izboru spoljnjeg revizora Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine.

 

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara Prve banke sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Prve banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke biće objavljeno i na internet stranici: www.prvabankacg.com.

Kvorum za vanrednu Skupštinu akcionara Prve banke čine akcionari koji posleduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka po predlogu iz tačke 1 dnevnog reda donosi se većinom prisutnih akcionara.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 09,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382(20) 409 103.


NADZORNI ODBOR

Predsjednik,

Mr Milan Perović s.r.