Podnošenje zahtjeva za odlaganje otplate kreditnih obaveza do 90 dana

Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem definisano je pravo na moratorijum, koji obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnice, kamate, zatezne kamate i dr.) do 90 dana, svim korisnicima kredita odobrenih od strane banaka.

Banka će Vaš zahtjev obraditi najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahtjeva.