Podnošenje zahtjeva za odlaganje otplate kreditnih obaveza do 90 dana - Prva Banka Crne Gore

23.03.2020

Podnošenje zahtjeva za odlaganje otplate kreditnih obaveza do 90 dana


Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem definisano je pravo na moratorijum, koji obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnice, kamate, zatezne kamate i dr.) do 90 dana, svim korisnicima kredita odobrenih od strane banaka.

Ukoliko želite da iskoristite mogućnost odlaganja otplate kreditnih obaveza do 90 dana, to možete učiniti:

1. popunjavanjem forme na www.prvabankacg.com/zahtjev_za_produzenje.php;

2. slanjem zahtjeva na email adresu kredit@prvabankacg.com
(u email-u je potrebno dostaviti: ime, prezime, JMBG, adresu, grad, naziv poslodavca, broj telefona, rok odlaganja 30/60/90 dana);

3. pozivom na broj 19891;

4. slanjem pisanog zahtjeva na adresu: Prva banka CG, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, 81000 Podgorica
(u zahtjevu je potrebno naznačiti: ime, prezime, JMBG, adresu, grad, naziv poslodavca, broj telefona, rok odlaganja 30/60/90 dana).

Zahtjev nije moguće podnijeti na šalterima Prve banke CG.

×

Banka će Vaš zahtjev obraditi najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ovo pravo ostvaruju korisnici svih vrsta kredita, uključujući gotovinske kredite (obezbjeđene i neobezbjeđene), stambene kredite, kredite za penzionere, potrošačke kredite, investicione kredite, kredite za obrtna sredstva, kredite za likvidnost, kreditne proizvode vezane za korišćenje kartica i dr.

Korisnici kredita imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana i navedeno pravo mogu ostvariti u bilo kojem momentu tokom trajanja privremene mjere, definisane predmetnom odlukom. Navedeno podrazumijeva da korisnik kredita može tražiti moratorijum i za vremenski period koji je kraći od 90 dana (30 ili 60 dana). Pravo na aktiviranje moratorijuma u bilo kojem momentu tokom trajanja privremenih mjera podrazumijeva da ukoliko korisnik kredita, iz bilo kojeg razloga, nema potrebu ili ne želi da odmah, po stupanju na snagu privremenih mjera, aktivira pravo na moratorijum na otplatu kredita, navedeno pravo može iskoristiti u nekom kasnijem trenutku (za mjesec, dva,...), s tim da moratorijum može trajati najduže do prestanka važenja ove odluke.

Poslodavci i druga lica preko kojih se vrši otplata kredita dužni su da, u toku trajanja moratorijuma, obustave isplate koje se odnose na otplate kredita odobrenih od strane Banke, najkasnije u roku od pet radnih dana. Klijent je dužan da obavijesti poslodavca o prihvaćenom moratorijumu.

Za korisnike kredita kojima se uvede moratorijum, rok otplate kredita produžava se za period trajanja moratorijuma. Redovna, ugovorom definisana kamata, koju Banka obračunava za vrijeme trajanja moratorijuma, se pripisuje dugu i ravnomjerno raspoređuje na preostali rok dospijeća.

 

Reprezentativni primjer za gotovinski kredit koji je u trećoj godini otplate

Iznos kredita

5.000,00 EUR

Rok otplate

96 mjeseci

96 mjeseci + tri mjeseca moratorijuma

Iznos anuiteta

66,91 EUR

68 EUR*

Razlika u mjesečnom anuitetu 1,09 EUR

Nominalna kamatna stopa

6,49 % fiksno na godišnjem nivou

* iznos anuiteta nakon primjene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijuma) u trajanju od tri mjeseca


Reprezentativni primjer za kredit za penzionere koji je u drugoj godini otplate

Iznos kredita

2.000,00 EUR

Rok otplate

36 mjeseci

36 mjeseci + tri mjeseca moratorijuma

Iznos anuiteta

61,66 EUR

62,73 EUR*

Razlika u mjesečnom anuitetu 1,07 EUR

Nominalna kamatna stopa

6,90 % fiksno na godišnjem nivou

* iznos anuiteta nakon primjene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijuma) u trajanju od tri mjeseca


Reprezentativni primjer za stambeni kredit koji je u trećoj godini otplate

Iznos kredita

40.000,00 EUR

Rok otplate

240 mjeseci

240 mjeseci + tri mjeseca moratorijuma

Iznos anuiteta

242,39 EUR

244,83 EUR*

Razlika u mjesečnom anuitetu 2,44 EUR

Nominalna kamatna stopa

4,00 % fiksno na godišnjem nivou

* iznos anuiteta nakon primjene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijuma) u trajanju od tri mjeseca